තිළිණි ද සිල්වා
විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් ලෙස කරුණාතිලක අමුණුගම මහතා වැඩ බාරගත්තේ. විදේශ සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකු වන අමුණුගම මහතා චීනයේ ලංකා තානාපති ලෙස මීට පෙර කටයුතු කෙළේය. එහි හිටපු ලේකම් රෝමේෂ් ජයසිංහ මහතා මුදල් අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් පත් කරනු ලැබීය.