උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධනයත් සමගින් ක්‍රීඩාව දියුණුවට පත් කිරීම පෙරටු කොට ගනිමින් විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන සහ සුබසාධන අමාත්‍ය ගරු ඩිලාන් පෙරේරා අමාත්‍යවරයාගේ මුලිකත්වයෙන් සුවිශේෂී කර්තව්‍යක් සිදුවිණි.

උතුරු නැගෙනහිර පාසල් සදහා අත්පන්දු සහ දැල්පන්දු බෙදා දෙන ලදි. එහි සුවිශේෂී අවස්ථාවන් කිහිපයකි මේ.

20110718-img_0001.jpg

20110718-img_0002.jpg

20110718-img_0003.jpg

20110718-img_0005.jpg

20110718-img_0006.jpg