හාලිඇල මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ මාර්ග රැසක් ”පුබුදමු වෙල්ලස්ස” ව්‍යාපෘතිය යටතේ කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. හාලිඇල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් මත එම මාර්ග සංවර්ධනය කෙරේ. ව්‍යාපෘතිය යටතේ හාලිඇල මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ මාර්ග කි.මී 30ක පමණ ප්‍රමාණයක් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා වෙන් කොට ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 590 කි. මේ යටතේ ඇටම්පිටිය සිට කැටවල දක්වා මාර්ගය, කිරින්ද නෙළුව සිට බණ්ඩාරවෙල දක්වා මාර්ගය, දෙල්ගොල්ල කදුර සිට ඉලූක කන්දෙගෙදර මාර්ගය, පනංගල කුරුකඬේ හරහා දියඋන්නාව මාර්ගය සහ බදුල්ල එළදළුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ සංවර්ධනය කෙරෙන එම මාර්ග ප්‍රවාහන අපහසුතා මගහරවා මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ධාවනය සඳහා සුදුසු ලෙස සකස් කෙරෙන අතර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් මේ වසර අවසන් වීමට පෙර නිම කිරිමට නියමිතය.
ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධනය කෙරෙන මාර්ගයන්හි ඉදිකිරීම් කටයුතු පසුගිය දා (ජුලි17. අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහාතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරිණි.

20110720-img_054f.jpg