“රට විරු පියස” - විගමණික සේවකයන් සඳහා රට විරුවෝ නිවාස ව්‍යාපෘතිය

 

විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍යාංශය, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සමඟ ඇති කර ගත් අවබෝධතාවයට අනුව විදේශ රැකියා සඳහා යන සහ ගොස් සිටින අයගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කිරීමට ජාතික සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය සමඟ එක්ව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය නවතම වැඩසටහනක් දියත් කර ඇති බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙමි.
මෙම නිවාස වැඩසටහන සමෘද්ධි අධිකාරියේ දිරිය නිවාස වැඩසටහන මගින් ක්‍රියාත්මක කරවන අතර, විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා අඩු පොළියට නිකුත් කරන රු. 300,000/- ක ණය මුදලට රු. 500,000/-ට ආසන්න වටිනාකමක් ඇති නිවසක් මාස 06 කින් සාදා නිම කිරීමට නියමිතය. මේ වසරේදී නිවාස 2000 ක් මෙම වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එක් පළාතකට වෙන් කර ඇති නිවාස ප්‍රමාණයේ සීමාවක් නැත.
මේ සඳහා විගමණික පවුල් යොමු කිරීම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ දිස්ත්‍රික් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලින් ප්‍රමුඛව සිදු කරන අතර, ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින්ද සිදුවේ.
සමෘද්ධි නිලධාරීන් හා ප්‍රාදේශීය රටවිරු සංවිධාන ඒකාබද්ධව මෙම නිවාස ඉදි කිරීම අධීක්ෂණය කරනු ඇත. මේ සඳහා සක්‍රීය දායකත්වයක් පළාතේ දේශපාලන නායකත්වයටද ලබා දිය හැකි බව මාගේ විශ්වාසයයි.

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමා කළ කථාව ගරු සරත් අමුණුගම අමාත්‍යතුමා කළ කථාව

 

 1. Concept Note
 2. අවබෝධතා ගිවිසුම
 3. ඇටර්නි බලපත්‍රය PDF
 4. සමෘද්ධි බැංකු සංගම්හි ණය කටයුතු සම්බන්ධ ක්‍රියාවළිය PDF
 5. අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගන්න: PDF හෝ MS Word (MS Word ගොනුව සඳහා අවශ්‍ය වන SandayaBOI සහ Bamini යන ෆොන්ට ගන්න.)
 6. දිව්රුම් ප්‍රකාශය බාගත කරගන්න: PDF හෝ MS Word (MS Word ගොනුව සඳහා අවශ්‍ය වන FMAbhaya ෆොන්ටය ගන්න.)
 7. ඇටෝනි බලපත්‍රය වෙනුවට විදේශ රැකියාවේ නියුතු අය විසින් ලබා දිය යුතු ලියකියවිලි ලැයිස්තුව (PDF) MS Word
 8. ප්‍රකාශන පත්‍රය බාගත කරගන්න සිංහල දෙමළ/Tamil

 

රටවිරුවෝ නිවාස ණය වැඩසටහන
බැංකු මූල්‍ය කටයුතූ හා මහ සංගමි අංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන මෙහෙයුමි උපදෙස් පතිකා අංක 4ට දහනමවන එකතුව

1. හැදීන්වීම.

ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන රටවිරුවෝ නිවාස ණය වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය යටතේ ලියා පදිංචි වී විදේශගතවන ශ්‍රමිකයන් සදහා රුපියල් ලක්ෂ තුනක (ලක්ෂ 3ක්) ණය මුදලක් ලබාදීම සමිබන්ධව දිස්ත්‍රික් මටිටමින් ප්‍රාදේශීය මටිටමින් හා බැංකු සංගමි මටිටමින් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම හා ඊට මග පෙන්වීම සදහා මෙහෙයුමි උපදෙස් අංක 4 ට දහසය හා දාහත් වන එකතූන් මගින් මෙි විටත් කටයුතු කර ඇත. ඊට අදාළ සියලු තොරතුරු හා ඇමුණුමි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සමෘද්ධි වෙබි අඩවිය තුළින් ද ලබාගත හැකිය.

2. අරමුණු

රට විරුවෝ නිවාස ණය වැඩසටහන යටතේ නිකුත් කර ඇති මෙහෙයුමි උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 4 ට 16 හා 17 වන එකතුන් මගින් ආවරණය නොවන්නා වු සහ ප්‍රතිලාභින් කෝරාගැනීම බැංකු සංගමි වෙත යොමු කිරීම ණය මුදල් නිදහසු කිරීම ආපසු අයකර ගැනීම නිවාස සැලැස්ම තෝරාගැනීම නිවාස ඉදිකිරීම හා ඊට අදාල වන්නාවු අනෙකුත් වැදගත් තොරතුරු පිළිබද දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශිය හා බැංකු කලාප මටිටමින් පැහැදිලි කරගත යුතු කරුණු තවදුරටත් නිරාකරණය කරගැනීම සදහා මෙම සංශෝධනය නිකුත් කරනු ඇත.

3. නිවාස වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

3.1. නිවාස ණය වැඩසටහන යටතේ සුදුසුකි ලබන ප්‍රතිලාභීන්
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි වී ප්‍රථමවරට විදේශගත වන දැනට විදේශගගත වී ඇති (වසරකට අඩුකාලයක් තුළ) හා විදේශ ගති වී ආපසු දිවයිනට පැමිණ ඇති වසරකට අඩු කාලයක් තුළ ශ්‍රමිකවන් මෙම ණය වැඩසටහන සදහා ප්‍රතිලාභින් ලෙස තොරාගත හැකිය.
3.2. ප්‍රතිලාභින් තෝරාගැනී‍ෙමි නිර්නායකයන්
ප්‍රතිලාභීන් තෝරාගැනීම සදහා පහත සදහන් නිර්නායකයන් සපුරා තිබිය යුතුය.

 1. ණය ලබාගන්නා පුතිලාභියා අනිවාර්යයෙන්ම විදේශගත විය යුතුය. මෙය ප්‍රථම වරට විදේශගත වන අය සදහා බලපානු ඇත. දැනට විදේශ ගත වී ඇති හා විදේශ ගත වී ආපසු පැමිණි  අය සදහා බල නොපානු ඇත.
 2. නිවසක් ඉදිකරගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත අයදුමිපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 3. නිවසක් ඉදිකරගැනීමෙි අවශ්‍යතාවය හා ණ්‍ය මුදලක් ලබාගැනිමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ යුතුය.
 4. නිවසක් ඉදිකර ගැනීම සදහා ප්‍රමාණවත් ඉඩමි කොටසක් කිබිය යුතුය. (ඒ පිළිබද ඉදිරි පරිචිජේද වල පැහැදිලි කරනු ඇත. )
 5. ප්‍රතිලාභියා විදේශ ගත වු පසු සමෘද්ධි පැංකුව සමග ගණුදෙනු කිරීම නිවාස ඉදිකිරීම කටයුතු වලට සමිබන්ධ වී සහාය ලබාදීම සදහා දේශීය නියෝජිතවකු පත් කළයුතුය.
 6. සමෘද්ධි බැංකුව සමග ගණුදෙනු කරන සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභියකු අඩු ආදායමිලාභියකු හෝ නිවසක් තනා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ඇතිව විදේශ ගත වු අයකු විය යුතුය.
 7. දැනටමත් සමෘද්ධි බැංකුව සමග ගණුදෙණු කරන සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභියකු අඩු ආදායමිලාභිනකු හෝ නිවක් තනා ගැනීමෙි අවශ්‍යතාව ඇතිව විදේශ ගත වු අයකු විය යුතුය.
 8. ප්‍රතිලාභියා විදේශගත වු පසු ඔහුගේ ඇයගේ ණය යාරිකය සමෘද්ධි බැංකුව වෙත එවීම සදහා අනේවාසික ගිණුමක් රාජ්‍ය බැංකුවක හෝ පෙ1ද්ගලික වානිජ බැංකුවක තිබිය යුතුය.

3.3. නිවස ඉදිකිරීම සදහා යෝජිත ඉඩම තෝරාගැනීම නිවස ඉදිකරනු ලබන සමිබන්ධ දැනට නිකුත්කර ඇති මෙහෙයුමි උපදෙස් අංක 04 ට 16 වන එකතුවෙි ජේදය හා 8 ජේදයේ 8.1,8.4, 8.5 අවලංගු කර පහත සදහන් පරිදි සංශෝධනය කරනු ඇත.

 1. විදේශගත වන ශ්‍රමිකයාට ඔහුගේ කාලත්‍රයාට සින්නක්කර ඉඩමක් ඇත්නමි එය ඉදිකිරීම සදහා සුදුසුකමි ලබනු ඇත.
 2. ශ්‍රමිකයාට හෝ කාලත්‍රයාට ස්වර්ණ භූමි ජයභූමි හා ඉඩමි ඔප්පුවක් ඇත්නමි නිවාස ඉදිකිරීම සදහා එය සුදුසුකමි ලබනු ඇත.
 3. විදේශගත වන ශ්‍රමිකයාට හෝ කාලතුයාට ඉඩමි කොටසක් නොමැතිව ඔහුගේ දෙමාපියන්ට සහෝදරයකුට සහෝදරියකට දරැවකුට හෝ ඥාතියකුට අයිති සිනිනක්කර නිවාස ඉදිකරගැනිම සදහා එකගතාවය ලබාදෙන්නේ නමි ඉඩමෙි හිමිකරුගේ අදාල ශ්‍රමිකයාට නිවස තනාගැනිම සදහා ඉඩමෙන් කොටසක් ඉදිරියේ දී ලබානෙද බවත් නිවාස ඉදිකළ පසු එම ඉඩමෙන් ඉවත් නොකරන ප්‍රතිලාභියාගේ ජිවිත කාලය පුරාවට එහි සිටීමට එකගතාවය පලකල ලිපියක් ලබාගත යුතු අතර එය ප්‍රාදේශීය ලේකමි අනු අත්සන් කර සහතික කළයුතුය.
 4. විදේශගත වන ශ්‍රමිකයාට හෝ කාලත්‍රයාට ඉඩමක් නොමැතිව ඔහුගේ දෙමිපියන්ට සහෝදර සහෝදරියන්ට හෝ ඥතියකුට අයිති ස්වර්ණ භූමි ජයභූමි ඔප්පුවක් සහිත ඉඩමක නිවස ඉදිකර ගැනීමට එකගතාවය ලබාදෙන්නේ නමි එම ඉඩමෙන් කොටසක් පසු අයිතිය පවරාදෙන බවටත් නිවස ඉදිකළ පසු එම ඉඩමෙන් ඉවත් නොකරන බවට එකගතා ලිපියක් ලබාගෙන එය ප්‍රාදේශිය ලේකමිගේ එකගතා ලිපියක් ද ලබාගත යුතුය.
 5. විදේශගත වන ශ්‍රමිකයා දැනට බලපත්‍ර සහිත ඉඩමක පදිංචි වී ඇත්නමි එම ඉඩමෙි නිවසක් ඉදිකරගැනීම සදහා ප්‍රාෙද්ශිය ලේකමිගේ එකගතා ලිපියක් ලබාදිය යුතුය.
 6. විදේශ ගත වන ශ්‍රමිකකයා දැනමටත් රජයේ රක්ෂිත අනවසරයෙන් පදිංචි වී ඇත්නමි නිවස ඉදිකරගැනීම සදහා ප්‍රාෙද්හිය ලේකමිගේ එකගතා ලිපියක් ලබාදිය යුතුය.
 7. විදේශගත වන ශ්‍රමිකයා දැනට ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හෝ රාජ්‍ය වැවිලි ඉඩමි කොටසක් පදිංචි වී ඇත්නමි නව නිවස තනාගැනීම සදහා ඉඩමි ඉදිරියේදි බබවරා දෙන බවටත් කිසිදු ආකාරයකින් ඉඩමෙන් ඉවත් නොකරන බවත් වැවිලි සමාගමි හෝ ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ බලධාරීන්ගෙන් එකගතා ලිපියක් ලබාගත යුතුය.
 8. විදේශගත වන ශ්‍රමිකයා පළාත් පාලන ආයතනයකට අයත් ඉඩමි කොටසක පදිංචි වී ඇත්නමි එම ඉඩමි කොටසේ නිවසක් ඉිදිකිරිම අනුමැකියක් අදාල පළාත් ආයතනයේ බලධාරීන්ගෙන් ලබාගෙන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 9. විදේශගත වන ශ්‍රමිකයන් සදහා ඉඩමි කොටසක් මිලට ගැනිම සදහා මෙම ණය මුදල් ලබා නොදෙනු ඇත.
 10. ශ්‍රමිකයන් විසින් නිවස ඉදිකරනු ලබන ඉඩමි කොටසක් ශ්‍රී ලංකා සමෘද්දි අධිකාරියට උකස පවරා ගැනීමටත් අවශ්‍ය නොවන අතර නිවස ඉදිකළ ඉඩමි කොටසින් අදාළ ප්‍රතිලාභියා හෝ ඔහුගේ පවුලේ අය ඉවත් නොකරන බවට සහතික වීම ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත.

4. ප්‍රතිලාභියාගේ (ශ්‍රමිකයාගේ) ස්ථිර පදිංචිය,

 1. නිවාස ලබාගැනීම සදහා ණය අයදුම්පත් කරනු ලබන ප්‍රතිලාභියා ණය මුදල ඉල්ලා සිටින ණය මුදල ඉල්ලා සිටින සමෘද්ධි බැංක කලාපයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමක ස්ථිර පදිංචි විය යුතය.
 2. ප්‍රතිලාභියා ස්ථිර පදිංචි ග්‍රාම නිලධාරී කො‍ට්ඨාශයෙන් බැහැරව වෙනත් බැංකු කලාපයක ඉඩම පිහිටා ඇත්නම්, ණය මුදල නිදහස් කිරීම දැනට ස්ථිර පදිංචි බැංකු සංගමය මගින් සිදු කරන ලබන අතර, ඉදිකිරීම් කටයුත අදාල බැංකු සංගම් කලාප දෙකෙහිම නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණට මත සිදු විය යුතය.
 3. ප්‍රතිලාභියා වෙනත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්කොට්ඨාශයක ඉඩම් කැබැල්ලක නිවාස ඉදිකරනු ලබන්නේ නම් දැනට පදිංචි ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි කලාප බැංකුවෙන් ණය මුදල නිදහස් කර ඉදිකිරීම් කටයුතු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ දෙකෙහි හා බැංකු සංගම් දෙකෙහිම නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවිය යුතය.
 4. ප්‍රතිලාභියා ඉදිරිපත් කළ ණය අයදුම්පතයෙහි සදහන් ලිපිනය ස්ථිර පදිංචි නොමැතිව වෙනත් බැංකු සංගම් කලාපයක, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක හෝ දිස්ත්‍රික්කය තාවකාලික හෝ ස්ථිරව පදිංචිව ඇත්නම් ඒ පිළිබද පරීක්ෂා කර බලා අදාල බල ප්‍රදේශය ණය නිදහස් කළ යුතුය.

5 ණය අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කර ගැනීම

 1. විදේශ ගත වන ශ්‍රමිකයා හෝ දැනට විදේශගත වී සිටින ශ්‍රමිකයා ණය මුදල ලබාගැනීම සහ සුදුසුකම් ලබා ඇත්නම් අදාල ලිපි ලේඛන පහත සදහන් පරිදි සකස් කර ගත යුතුය. ප්‍රථම වරට විදේශ ගත වන ප්‍රතිලාභියෙකු වි‍දේශගත වීමට ප්‍රථම ණය අයදුම්පත් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමෙත් අයදුම්පත්, දේපල සහ බලය පැවරූ නියෝජිතයාගේ ලිපිය, දැනට විදේගත ශ්‍රමිකයින් සදහා වන ඇටර්නි බලපත්‍රය ඇමුණුම 01 මගින් දැක්වේ. අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුමෙන් මුදල් ඉවත් කර ගැනීමේ ලිපිය හා අනෙකුත් අවශ්‍ය ගිණුම්පත් සම්පූර්ණ අත්සන් ලබාගත යුතය.
 2. දැනට විදේශගත වී සිටින ප්‍රතිලාභියෙකු නම් ඔහුගේ ‍දේපොල/ බලය පවරනු ලබන නියෝජිතයෙකු බැංකු සංගමයට පැමිණ අවශ්‍ය ණය අයදුම්පත් බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත් දේපල බලය පවරන නියෝජිතා පත් කිරීමේ ලිපිය අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුමේ මුදල් ඉවත් කිරීමට බලය පැවරෙන ලිපි ලේඛන සම්පූර්ණ කර අදලා බැංකු සංගමය මගින් ශ්‍රිලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය හරහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ විදේශ තැපැල හරහා ශ්‍රමිකයා දැනට සිටින රටේ තානාපති කාර්යාලය හරහා ශ්‍රමිකයාගේ අත්සන ලබාගෙන තානාපති කාර්යාලයේ බලය පැවරූ නිලධාරියාගේ අත්සන සහිතව බැංකු සංගම් ගෙන්වා ගත යුතුය.
 3. විදේශගතවී දැනට දිවයිනට පැමිණි ප්‍රතිලාභියෙකු නම් ඇය/ ඔහු සතුව අනිවාර්යෙන්ම සින්නක්කර ඉඩම් කැබැල්ලක් ඔහුගේ/ඇයගේ කාලත්‍රයා නමින් තිබිය යුතු අතර, එම ඉඩම් කොටස සමෘද්ධි බැංකු සංගමයේ උකස් පවරාගැනීමක් සිදු කර ණය මුදල නිදහස් කළ යුතුය. ණය වාරික ගෙවීම අදාල ප්‍රතිලාභියා පෙ111ද්ගලිකව බැංකු සංගමයට ගෙවිය යුතුය.

6 රු. 50,000.00 ක මූලික තැන්පතු මුදල,
මෙහෙයුම් උපදේස අංක 4 ට දහසය වන එකතුවේ 8 වෙනි ඡේදයේ 8.4 වගන්තිය අවලංගු කරන අතර, මෙහෙයුම් උපදේස 4 ට දාහත්වන එකතුවේ ඡේදය 6 ඡේදයේ 6.1 වගන්තිය පරිදි නිවස ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමෙන් පසු තැන්පත් කළ යුතුය.

7 ඉදිකරනු ලබන නිවසේ සැලැස්ම,
‍ෙමහෙයුම් උපදෙස් අංක 4ට දහසය වන එකතුවේ 8 ඡේදයේ 8.2 ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලසුම් අනුව අවශ්‍ය නිවස තෝරාගත යුතුය. එහෙත් මෙම ලක්ෂ 03 ක ණය මුදල ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියේ නිකුත් කරනු ලබන්නේ වර්ග අඩි 543 ක නිවාස සැලැස්ම සදහා වන බැවින්, අනෙකුත් සැලසුම් සදහා දැරීමට සිදුවන අනෙකුත් වියදම් ප්‍රතිලාභියා විසින් දැරිය යුතුය.
අඩක් නිම කල නිවසක් සදහා ණය මුදල නිදහස් කරනු ලබන්නේ නම් එය දැනට ලබාදී ඇති, නිවාස සැලසුම් වලින් බැහැර වන නිසා ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියේ ලක්ෂ 3 ක ණය මුදල් සීමාව තුළ ප්‍රතිලාභියාට පදිංචි විය හැකි පරිදි අවශ්‍ය කොටස පමණක් ඉදි කිරීම ස හා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇත.

8 නිවස ඉදි කිරීමේ කටයුතු අධික්ෂණය හා පාලනය,
විදේශගතවන හෝ දැනට විදේශගතවී සිටින ශ්‍රමිකයෙකු සදහා ණය මුදල් නිදහස් කිරීමට සමෘද්ධි බැංකු සංගමය අවශ්‍ය ක‍ටයුතු සිදු කළ පසු අදාල ප්‍රතිලාභියාගේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් නිදහස් කිරීම සදහා ආකෘති පත්‍ර අංක 03 මගින් බලය ලබාගත් තැනැත්තාට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. එහිදි ඇටෝර්නි බලයක් ලියාපදිංචි කිරීමක් අවශ්‍ය නොවනු ඇත.
ඒ අනුව ණය මුදල් නිදහස්  කළ පසු නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා පහත සදහන් පාරෟශවයන්ගේ අනිවාර්ය සහභාගීත්වයෙන් නිවස ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම, ඉදිකිරීම සදහා අවශ්‍ය පෙදරේරුවන්, වඩුකාර්මිකයන් හා ශ්‍රමිකයන් යෙදවීම, ප්‍රගතිය ලබාගැනිම, ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීම ආදි කටයුතු සදහා විනිවිදභාවයනේ යුතුව සියඵම කටයුතු සිදුවන බවටත් සහතික විය යුතුය.

9 සහභාගී විය යුතු පාර්ශවයන්,

 1. විදේශගත ප්‍රතිලාභියගේ ආකෘති අංක 03 යටතේ බලය පැවරී ඇති දේශීය නියෝජිතයා.
 2. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ දිස්ත්‍රික් කළමණාකරු හෝ ඔහුගේ බලය පැවරී ඇති නිලධාරියෙකු
 3. ශ්‍රි ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියේ ණය නිකුත් කළ බැංකු කලාපයේ ප්‍රතිලාභියා පදිංචි වසම් සමෘද්ධි නිලධාරිනි හා සමෘද්ධි මහ සංගමයේ සමාජ සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන්.
 4. අනෙකුත් අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී බැංකු සංගමයේ කළමණාකරු , ක්ෂේත්‍ර කළමණාකරු, සමෘද්ධි මහ සංගමයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ, ව්‍යාපෘති කළමණාකරැ හා මූලස්තාන කළමණාකරැ වෙත අධික්ෂණය හා පාලනය ස හා බලය පැවරෙනු ඇත.
 5. ඉදි කිරීම් ආරම්භ කරනු ලබන සෑම වැඩ බිමකම ලොග් පොතක් තැබිය යුතුය. එම ලොග් පොතෙහි නිවාස ඉදිකිරීම අධීක්ෂණය හා පාලනය සදහන් කරමින් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය හා වැඩකටයුතු සිදුවන ආකාරය පිළිබද සටහන් තැබිය යුතුය.

10 ණය නිදහස් කිරීමෙන් පසු ප්‍රතිලාභියාගේ අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුමෙන්/ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමෙන් මුදල් නිදහස් කිරගැනීමට බැංකුව වෙත බලය පැවරීමේ ආකෘති පත$ 03 මගින් සනාත කර බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

11 නිවාස ඉදිකිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම
රටවිරැ නිවාස ණය වැඩසටහන යටතේ 2013,2014,2015 වර්ෂ තුනක් තුලද නිවාස 3000 ක් ඉදිකිරීමේ ඉලක්කය වෙත ලගාවීම සදහා 2013 අගෝස්තු 31 වන විට එක් බැංකු සංගම් කලාපයකින් එක් නිවසක් හෝ ඉදිකිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් මෙයින් ආරම්භ කළ යුත=ය.
මීට අමතරව මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගන්නා නිලධාරීන් 05 දෙනෙකු සදහා තම ප්‍රගතිය මත වසර අවසානයේ විදේශ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය එකගතාවය පලකර ඇති බව සදහන් කරමු.

ආර්.පී.බී. තිලකසිරි,                                      කේ.කේ. එල්. චන්ද්‍රතිලක,
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්                                          නි. අධ්‍යක්ෂ - බැංකු මූල්‍ය කටයුතු හා මහ සංගම්

 

 

අවබෝධතා ගිවිසුම
පළමු පක්ෂයට, විදේශයන්හි ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ සේවා නියුක්තිය විධිමත් කිරීම සඳහාත් විගමණික ශ්‍රමිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සුභසාධනය ප්‍රවර්ධනය කිරිම සඳහාත් 1985 අංක 21 දරන ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පනත යටතේ පිහිටුවා ඇති ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් වන, ලියාපදිංචි කාර්යාලය අංක 234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව යන ලිපිනයෙහි පිහිටා ඇති (මෙහි මින්මතුව “කාර්යාංශය” යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන) ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ද,
දෙවන පක්ෂයට, ආර්ථික හා සමාජයීය කටයුතුවල නීරතවී සිටින තරුණ තරුණීයන්, කාන්තාවන් සහ වරප්‍රසාද නොලත් කණ්ඩායම් එකරාශි කිරීම තුළින් වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ එමගින් ඔවුන්ගේ සමාජයීය ස්ථායීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීමේ අරමුණින් යුතුව 1995 අංක 30 දරන ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරි පනත යටතේ පිහිටුවා ඇති ව්‍යවස්ථාපිත අධිකාරියක් වන, ලියාපදිංචි කාර්යාලය 4 වන මහල, “සෙත්සිරිපාය”, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයෙහි පිහිටා ඇති (මෙහි මින්මතුව “සමෘද්ධි” යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන) ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධීකාරිය ද සිට
දීප ව්‍යප්ත පදනමක් මත හඳුනාගත් විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා නිවාස වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධව දායකත්වය ලබාදිමේ සහ ආධාර කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් යුතුව එම දෙපක්ෂය අතර ඇතිකරගන්නා ලද අවබෝධතා ගිවිසුමයි.
මෙහිදී, හඳුනාගත් විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා නීත්‍යානුකුල අයිතියක් සහ හිමිකාරීත්වයක් ඇති තමන්ගේම ඉඩමක තමන්ගේම නිවසක් සඳහා රටවිරු නිවාස ආධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි එකනෙකා වෙත සහයෝගය සහ සහාය ලබාදීමට දෙපක්ෂය විසින් එකඟතාව පළකරනු ලැබ ඇත.
දෙපක්ෂය මෙමගින් පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වෙති;

අ. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් -

 1. හඳුනාගත් විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා නිවාස ආධාර වැඩසටහන් ඒකාබද්ධව සකස් කිරීමේදී / සුදානම් කිරීමේදි ඒ සඳහා සහාය දැක්වීම, ආධාර කිරීම සහ සහභාගිවීම සිදු කළ යුතුය.
 2. නිවාස ආධාර වැඩසටහන සඳහා ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක් (ව්‍යා.ස.ක) පිහිටුවිය යුතුය.
 3. ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධීකාරියේ නම්කළ තැනැත්තන් ඇතුළත්ව ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ කමිටුව සඳහා අවශ්‍ය සාමාජික සංඛ්‍යාව නම්කළ යුතුය.
 4. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු, සංඛ්‍යාලේඛන, දත්ත සහ අනෙකුත් තොරතුරු ඇතුළත්ව හඳුනාගත් විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ විස්තර තොරතුරු පිළිබඳව පරිගණකගත කරන ලද දත්ත සමුදායක් පවත්වාගෙන යා යුතුය.
 5. තෝරාගත් සෑම විගමණික ශ්‍රමිකයෙකුම කාර්යාංශයෙහි ලියාපදිංචිවී ඇති බවටත් එම තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා සමෘදධි අධීකාරිය සමඟ හුවමාරු කරගත යුතු බවටත් සහතික වීය යුතුය.
 6. සෑම විගමණික ශ්‍රමිකයෙකු විසින්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ බැංකු ගිණුමක් පවත්වාගෙන යනු ලබන  බවටත් එකී බැංකු ගිණුම හා සම්බන්ධ විශේෂ විගමණික ශ්‍රමික හර කාඩ්පතක් නිකුත් කර ඇති බවටත් සහතික විය යුතුය.
 7. සෑම විගමණීකයෙකු විසින්ම විදේශ රැකියාව සඳහා පිටත්ව යාමට පෙරාතුව, කවර හෝ ආරවුලක නඩුවක් හෝ සිවිල් නඩුවක් පසුවිපරම් කිරීමේ පහසුව සඳහා ඔහුගේ / ඇයගේ ළඟම ඥාතියෙකු හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්වයක් වෙනුවෙන් විශේෂ ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් සපයාදෙනු ලබන බවට සහතික විය යුතුය.
 8. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය කාර්යමණ්ඩලය සහ අනෙකුත් පහසුකම් ලබාදිය යුතුය.
 9. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරිම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රලේඛන කාර්යයන් සඳහා සහාය සහ ආධාර ලබාදිය යුතුය.‍
 10. මෙම නිවාස ආධාර ව්‍යාපෘතියට / වැඩසටහනට දායක විම සඳහා සමෘද්ධි බැංකුවේ රුපියල් මිලියන 100ක ස්ථීර තැන්පතුවක් ස්ථාපිත කිරීම. මෙම ස්ථිර තැන්පතුවක් ස්ථාපිත කිරීම. මෙම ස්ථිර තැන්පතුවට අදාල පොලිය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා කාර්යාංශයට හිමිවිය යුතුය.
 11. සමෘද්ධි අධීකාරියේ උපදේශකත්වය මත  ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය පරිදි තොරතුරු, ප්‍රචාරණය සහ දැනුවත්භාවය ඇතිකරන්නාවු ද්‍රව්‍ය සුදානම් කළ යුතුය.
 12. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය යටතේ ණය ලාභීන්ගේ ණය වාරික අයකරගැනීමේදී සහාය ලබාදිය යුතුය.
 13. නිවාස ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමේදී, ණය නොගෙවීම නිසා හෝ වෙනත් අදාල ක්‍රියාකාරකමක් නිසා සමෘද්ධී අධීකාරියට සිදුවන පාඩුවක් හෝ වියදමක් වෙතොත්, එය බෙදි යන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීමට එකඟ වේ.
 14. තනි පුද්ගල ණය වෙනුවෙන් ණය සුරුකුම් / ඇප බැඳුම්කර ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුවේ.
 15. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය යටතේ සියලු ප්‍රලේඛන කාර්යයන් සඳහා සහාය සහ ආධාර ලබාදිය යුතුය.
 16. රජය / පලාත් / ප්‍රදේශිය අධීකාරින් සහ අනෙකුත් නියෝජිතායතන සමඟ සමීප ලෙස සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය.
 17. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය සඳහා වාරික ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ කමිටුව (ව්‍යා.ස.ක) / ප්‍රගති සමාලෝචන / ඒකාබද්ධ / ස්ථානීය සහ එවැනි වෙනත් රුස්විම් සංවිධානය කළ යුතුය.
 18. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතියට අදාළ පරිපාලන / මුල්‍ය සහ නෛතීක වාර්තා පවත්වාගෙන යාමේදි සහාය සහ ආධාර ලබාදිය යුතුය.
 19. විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා නිවාස ආධාර වැඩසටහන සකස් කිරීමේදි, සැලසුම් කිරීමේදි සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි ඉගෙනගත් මනා පරචයන් සහ පාඩම් වාර්තා කළ යුතු අතර ඒ සඳහා සහය දැක්විය යුතුය.
 20. ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධීකාරියේ නම්කළ තැනැත්තන් ඇතුළත්ව අවශ්‍ය පරිදි අවශ්‍යවු විට නිවාස තාක්ෂණික කමිටුව (නි.තා.ක.) / මුල්‍ය කමිටුව සහ එවැනි වෙනත් කමිටු පිහිටුවිය යුතුය.

 

ආ. ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධී අධිකාරිය විසින් -

 1. හඳුනාගත් විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා නිවාස ආධාර වැඩසටහන් ඒකාබද්ධව සකස් කිරීමේදි /  සුදානම් කිරීමේදි ඒ සඳහා සහාය දැක්වීම, ආධාර කිරීම සහ සහභාගීවීම සිදුකළ යුතුය.
 2. විගමණික ශ්‍රමිකයින්ට අදාළ නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම  සඳහා තොරතුරු, සංඛ්‍යාලේඛන, දත්ත සහ අනෙකුත් තොරතුරු ඇතුළත් අවශ්‍ය විස්තර තොරතුරු සැපයිය යුතුය.
 3. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්යමණ්ඩලය සහ අනෙකුත් පහසුකම් ලබාදිය යුතුය.
 4. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සංවිධාන ව්‍යුහයන් සහ අවශ්‍ය භෞතික පහසුකම් ලබාදිය යුතුය.
 5. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් ලබාදිය යුතු අතර ඒ සඳහා සහාය දැක්විය යුතුය.
 6. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රලේඛන කාර්යයන් මෙහෙයවිය යුතු අතර ඒ සඳහා මඟපෙන්විය යුතුය.
 7. නිවාස ආධාර වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුල්‍ය / අරමුදල් පහසුකම් ලබාදිය යුතු අතර ඒ සඳහා සහාය දැක්විය යුතුය.
 8. ඇමුණුම 1 හි විස්තර කර ඇති පරිදි නිවාස ආධාර වැඩසටහන යටතේ හඳුනාගත් විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා අවශ්‍ය ණය පහසුකම් ලබාදිය යුතුය.
 9. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බැංකු / සමුපකාර සහ සකසුරුවම් සේවා ලබාදිය යුතුය.
 10. හඳුනාගත් නිවාස ඉදිකිරිමේ / නැවත ඉදිකිරීමේ / අලුත්වැඩියා කිරීමේ / නිම කිරීමේ කටයුතුවල නිරතවීම සඳහා හැකියාව ලබාදෙමින තෝරාගත් විගමණික ශ්‍රමිකයින් සහ හෝ ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් සහිත ඔවුන්ගේ නම්කළ තැනැත්තන් වෙත සහාය දැක්විය යුතුය.
 11. හදුනාගත් නිවාස ඉදිකිරීම / නැවත ඉදිකිරීම / අලුත්වැඩියා කිරීම / නිමකිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණීක සහාය ලබාදිය යුතුය.
 12. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය යටතේ සියලු ප්‍රලේඛන කාර්යයන් සඳහා සහාය සහ ආධාර ලබාදිය යුතුය.
 13. රජය / පලාත් / ප්‍රදේශිය අධිකාරින් සහ අනෙකුත් නියෝජිතායතන සමඟ සමීප ලෙස සම්බන්ධිකරණය කළ යුතුය.
 14. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය සඳහා වාරික ප්‍රගති සමාලෝචන / ඒකාබද්ධ / ස්ථානීය සහ අනෙකුත් රැස්විම් සංවිධානය කළ යුතුය.
 15. නිවාස ආධාර  වැඩසටහනට / ව්‍යාපෘතියට අදාළව පැනනැගිය හැකි කවර හෝ ආරවුලක් විසඳිමේදි සහාය සහ ආධාර ලබාදිය යුතුය.
 16. ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ තිරසාර පැවැත්ම සඳහා ජීවනෝපාය මාර්ග / ආදායම්  උත්පාදන අවස්ථා සලසාදිය යුතු අතර ඒ සඳහා සහාය ලබාදිය යුතුය.
 17. නිවාස ආධාර වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතියට අදාළ පරිපාපනය / මුල්‍ය සහ නෛතික වාර්තා පවත්වාගෙන යාමේදි සහාය සහ ආධාර ලබාදිය යුතුය.
 18. හඳුනාගත් ඒකාබද්ධ වැඩසටහන්  යටතේ ආපසු සිය රටට පැමිණෙන විගමණික ශ්‍රමිකයින් ප්‍රත්‍යානුකලනය කිරීමේදි අවශ්‍ය ආධාරක සේවාවන් සැපයිය යුතු අතර ඒ සඳහා සහාය ලබාදිය යුතුය.
 19. විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා නිවාස ආධාර වැඩසටහන සකස් කිරීමේදි, සැලසුම් කිරීමේදි සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි ඉගෙනගත් මනා පරිචයන් සහ පාඩම් වාර්තා කළ යුතු අතර ඒ සඳහා සහාය දැක්විය යුතුය.
 20. නිවාස ආධාර වැඩසටහන සඳහා පිහිටුවනු ලබන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ කමිටුව (ව්‍යා.ස.ක.) සඳහා සාමාජිකයින් නම්කළ යුතුය.
 21. නිවාස තාක්ෂණීක කමිටුව (නි.තා.ක.) / මුල්‍ය කමිටුව සහ මෙම කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය එවැනි වෙනත් කමිටු සඳහා සාමාජිකයින් නම්කළ යුතුය.

ඇ. අවබෝධතා ගිවිසුමේ කාලසීමාව

 1. මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම ආරම්භක වශයෙන් වසර පහක (5) කාලසීමාවක් සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. මෙම කාලසීමාවෙන් ඔබ්බට කවර හෝ දීර්ඝකිරීමක් සිදුකළ යුතු වන්නේ මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමේ දෙපක්ෂයෙහි එකඟතාව මතය.
 2. පක්ෂ දෙකෙන් කවර හෝ පක්ෂයකට මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අවසන් කිරීමට අවශ්‍යවන අවස්ථාවේදි, මාස හයක (6) පුර්ව දැනුම්දිමක් ලිඛිතව ලබාදිය යුතුය.

 

ඈ. ආරවුල් විසඳිම

 1. මේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ අතර පැනනගින්නාවු කවර හෝ ආරවුලක් විසඳිය යුතු වන්නේ අදාළ පක්ෂ අතර සාකච්ජා මාර්ගයෙන් වන අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සුහදශිලි ආකාරයෙන් සහ / හෝ පොදු එකඟතාවකට එළඹිමෙන් ගැටලු විසඳිය යුතුය.

ඉ. පොදු

 1. ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර තුළිදි ප්‍රතිලාභින් තෝරාගැනිමේදි සමෘද්ධී ප්‍රතිලාභින් වන ගෘහ සේවිකාවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීමටත් ඉන් අනතුරුව නිවාස ආධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි අනෙකුත් ප්‍රතිලාභින් දක්වා ව්‍යාප්ත කරමින් ආවරණය කිරීමටත් දෙපක්ෂය මෙමගින් එකඟ වෙති.
 2. ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ කමිටුව (ව්‍ය.ස.ක.) / නිවාස තාක්ෂණික කමිටුව (නි.තා.ක.) / මුල්‍ය කමිටුව සහ පිහිටුවනු ලැබීමට නියමිත එවැනි වෙනත් කමිටු සඳහා නම් කරනු ලබන තැනැත්තන් සංඛ්‍යාව, නිවාස ආධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නම් කරනු ලබන තැනැත්තන් සංඛ්‍යාව, නිවාස ආධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන අවශ්‍යතාවන් අනුව තීරණය කරනු ලැබේ.

මීට සාක්ෂී වශයෙන් යථෝක්ත පර්ශවකරුවන් විසින් දෙදහස් දොළහක්වු මාර්තු මස 07 වැනිදා කොළඹදි මෙයට ස්වකීය අත්සන් තබන්නට යෙදුණා ඇත.

 

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
..............................................................
සභාපති
සාක්ෂි:

 1. ………………………………………………                                                    ……………………………………………………………
 2. ………………………………………………                                                    …………………………………………………………….

 

ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධී අධිකාරිය
..............................................................
සභාපති / අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්
සාක්ෂි:

 1. ………………………………………………                                                    ……………………………………………………………
 2. ………………………………………………                                                    …………………………………………………………….

 

 

 

ඇමුණුම 1
විගමණික ශ්‍රමිකයන් සඳහා වු නිවාස ආධාර වැඩසටහන යටතේ ණය ලබා ගැනීම සඳහා සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි හා උපදෙස්

 1. විදේශ රැකියාවේ නියුතු පුද්ගලයා හෝ කලාත්‍රුයා සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභියෙකු හෝ දිවිනැඟුම අඩු ආදායම්ලාභීයෙකු වීම.
 2. සමෘද්ධී බැංකු සංගමයේ සාමාජිකත්වය ලබා තීබිම.
 3. විදේශ රැකියා ලාභියාට හෝ කාලත්‍රයාට නීත්‍යානුකුලව හිමි ඉඩමක් පැවතීම. (අවිවාහක පුද්ගලයන් හට තමාට හෝ දෙමාපියන්ට නීත්‍යනුකුලව හිමි ඉඩමක් පැවතීම)
 4. ණය ලබා ගැනීමට අදාල ඉඩම සමෘද්ධී බැංකු සංගමය වෙත උකස් ඔප්පුවක් මගින් පවරා දීම.
 5. අදාල පුද්ගලයා විදේශ ගත වු පසු අදාල ණය වාරික ගෙවීම් හා ණය සම්බන්ධව අනෙකුත් කටයුතු කිරිමේ බලය කලාත්‍රයා වෙත පැවරීම.
 6. අදාල ණය වාරික මාසික ගෙවනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ කළමනාකරු වෙත තහවුරු කිරීම.
 7. ණය ලබා දීමට පෙර ණය ලාභියා විසින් රු. 50,000/- ක මුදලක් සමෘද්ධි බැංකු සංගමයේ තැන්පත් කිරීම.
 8. වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 10% කි.
 9. ලබා දෙනු ලබන උපරිම ණය මුදල රු. 300,000/- කි. ආපසු ගෙවීමේ කාල සීමාව වසර 05 කි.
 10. අදාල ණය වාරික වශයෙන් මාසිකව රු. 6500/- ක මුදලක් සමෘද්ධී බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කළ යුතුය.
 11. ශුද්ධ වාරිකයට අතිරේකව තැන්පත් කෙරෙන මුදලට 5.5% ක පොලියක් ප්‍රතිලාභියාට හිමිවේ.
 12. වාරික ගෙවීම ණය ලබා දුන් දිනයේ සිට සෑම මසක් අවසානයේ යෙදෙන දිනයේදී ගෙවීය යුතුය.
 13. නියමිත දිනට ණය වාරික ගෙවීමට නොහැකි වුවහොත් ඒ සඳහා පැහැර හැරී වාරිකයෙන් 5% ක් දඩ පොළිය ලෙස අය කර ගැනීම සිදු කරයි.
 14. නිවාස ණය වැඩසටහනට හිමිකම් ලබන සියළු ප්‍රතිලාභීන් ජීවනෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහාද හිමිකම් ලබයි.‍
 15. මෙම යෝජනා ක්‍රමයට ඇතුළත් වුවද, ඔහුගේ / ඇයගේ සමෘද්ධි සහනාධාරයට කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවේ.
 16. අදාල ප්‍රතිලාභියා විදේශ ගත වීමට පෙර ණය ලබා ගන්නා සමෘද්ධී බැංකුව වෙත ගොස් අදාල ගිවිසුම් සඳහා අත්සන් තැබීම අනිවර්ය වේ.

 


[නැවත පෙර පිටුවට යන්න...]